کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر
دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد 1338.
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی23/04/1358در گناباد ، دانشجوی فنی مهندسی در گرگان .
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد).
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار ورییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی وعضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران. اقدام ومشارکت به احداث 113واحد مسکونی برای معلولین .
شهروند طلایی ومعلول نمونه ی کشور در سال های 86و87 ازطرف شهرداری تهران وبهزیستی کل کشور.
معلم نمونه ی شهرستان 2بار ودراستان 1بار .
قبولی کنکور سراسری 3بارمکانیک گرگان سال1357برق مشهد سال 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی – روسی – سرلیک و«انگلیسی وعربی (accept)»21مورد مشاوره رساله های فوق لیسانس 8مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.
نخبه بازنشستگان کشوری در امر پژوهش و ورزش سال 1398

طبقه بندی موضوعی
بایگانی


دفاعیه

مراسم بزرگداشت استاد ماستیانی

ازراست  : فیض ابادی.شمس ابادی.حاج اقافتاحی.علی ابادی.استادماستیانی.عباسی.بینش.اتحادی.

نشسته :  حیطه ای.امین زارعین.مشکانی


شادروان علی سیستانی قهرمان سابق کشتی خراسان

از راست : خلیل واصغر اسدبور.امین زارعین.مرحوم علی سیستانی.شیعی.موسی ابراهیمی.علی اکبرمشکانی.

نشسته :  مجتبی مشکانی احسان سیستانی فرزند مرحوم فرامرزاسدپور.دکترمجیدابراهیمی ومحمدمشکانی


ازچپ به راست آقایان شاهرخیان(معاونت سماء).حکم آبادی(کارشناس ارشد الهیات).استیری(کارشناس ارشد الهیات).برادران (کارشناس مسئول متوسطه).یزدی (مدیرگروه الهیات).فرامرزی( مدیرگروه فیزیک).شایگان کارشناس مسئول تکنولوژی- مهندس زیبایی(رئیس........)فیروزآبادی (مدیرگروه فلسفه).آریان( مدیرگروه شیمی) فرزین( کارشناس مسئول متوسطه )بهروزچشمی(کارشناس ریاضی).امین زارعین.مهندس قدرت الله راه چمنی ( معاونت مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی )-رضاخاتم پور(معاونت متوسطه اموزش وپرورش سبزوار)عکس یادگاری بعدازتجلیل


مسکونی

ازراست سرهنگ ازادواری،امام جمعه محترم،حسین زاده،ارغیانی،اعضائ محترم شورای شهر شعبانی معاون استاندار.احمداصفهانی.دکترمحسنی نماینده محترم مجلس،ملک پور....نشسته عنبرستانی،شایان،امین زارعین