کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر
دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد 1338.
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی23/04/1358در گناباد ، دانشجوی فنی مهندسی در گرگان .
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد).
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار ورییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی وعضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران. اقدام ومشارکت به احداث 148 واحد مسکونی برای معلولین .
شهروند طلایی ومعلول نمونه ی کشور در سال های 86و87 ازطرف شهرداری تهران وبهزیستی کل کشور.
معلم نمونه ی شهرستان 2بار ودراستان 1بار .
قبولی کنکور سراسری 3بارمکانیک گرگان سال1357برق مشهد سال 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی – روسی – سرلیک و«انگلیسی وعربی (accept)»21مورد مشاوره رساله های فوق لیسانس 8مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 درپی پرسش دانشجویان درمورد مکتب نیهیلیسم

ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ

ﻟﻔﻆ ﻧﯿﻬﯿﻞ ‏( NIHIL‏( ﺭﯾﺸﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ‏« ﻫﯿﭻ ‏» ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ

ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻟﻐﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ GRANDE LAROUSSe (( ﻣﺮﺍﺩﻑ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ

ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﮐﻠﻤﻪ ‏(( rien‏) ﻭ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺁﻥ ‏( nothing(( ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ‏« ﻧﻪ ﮔﺮﺍﯾﯽ‏» ،« ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮﺍﯾﯽ ‏» ﯾﺎ ‏« ﻫﯿﭻ ﮔﺮﺍﯾﯽ ‏» ﻭ ‏« ﺑﯽ ﮔﺮﺍﯾﺸﯽ ‏» ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺭﻭﺷﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﻧﻔﯽ، ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﻠﺴﻔﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮﺍﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺎﯼ« ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‏» ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﻭﺩ ﻣﯽﺷﻤﺎﺭﺩ. ‏( ۶‏)

     ﺩﺭ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ، ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻭ ﻭﺍﺯﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ، ﺩﺍﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.

     ﺩﺭﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ، ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯽ ﻣﻌﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ، ﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ .

    ﻣﻨﺸﺎ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺭﺍﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﮎ ﺩﻧﯿﺎ، ﺧﻮﺩﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ، ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﺠﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺍﻥﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ . ﺷﮑﺎﮐﯿﺖ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻭﺑﯿﻬﻮﺩﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺸﺎﻫﺎﯼ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﻭ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

( ۷ ‏)

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻐﺖ nihilﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮏ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻭ ﻣﮑﺘﺐﮐﻠﺒﯿﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺩﺭﯾﺶ ﻫﺮﻣﺎﻥ ﯾﺎﮐﻮﺑﯽ ‏( ۱۷۴۳ ۱۸۱۹‏) ﺑﻪﻓﯿﺸه1799ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . ﯾﺎﮐﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮐﺎﻧﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻟﯿﺴﻢﭘﺴﺎﮐﺎﻧﺘﯽ ﺍﺳﺖ، ﺑﯿﺎﻥﮐﺮﺩﮐﻪﺍﺯﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

         ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺻﻮﺭ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ به«ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ‏» ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﻔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﯿﭻﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ . ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ " ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢﻣﺎﺑﻌﺪﺍﻟﻄﺒﯿﻌﯽ "ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻧﻔﯽ، ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﯿﺴﺖﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺴﺖﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻗﺴﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺑﺴﻂ " ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ " ﺍﺳﺖ.‏

 نمایندهءایرانی این مکتب درعصر ما صادق هدایت است برای اطلاع بیشتر درهمین سایت مراجعه کنید به صادق هدایت آثار و علت خود کشی اش

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی