کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر

دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد سال 1338
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی در تاریخ 23/04/1358در گناباد،
دانشجوی فنی مهندسی در گرگان.
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد) درسال 1388.
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار.
رییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی.
عضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران.
اقدام و مشارکت به احداث 113 واحد مسکونی برای معلولین.
شهروند طلایی و معلول نمونه ی کشور در سال های 86 و87 ازطرف شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کل کشور.
انتخاب به عنوان معلم نمونه ی شهرستان سبزوار 2 بار و استان خراسان 1 بار
قبولی در کنکور سراسری 3 بار؛ مکانیک گرگان سال1357؛ برق مشهد سال؛ 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی، روسی، سرلیک، انگلیسی و عربی 18 مورد.
مشاوره رساله های فوق لیسانس 9 مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2 نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.
دریافت گواهینامه داوری مقالات و یا هیات علمی اولین همایش علوم انسانی و اسلامی 1392.
نخبه ورزشی و پژوهشی بازنشستگان کشوری در سال 1398

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 درپی پرسش دانشجویان درمورد مکتب نیهیلیسم

ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ

ﻟﻔﻆ ﻧﯿﻬﯿﻞ ‏( NIHIL‏( ﺭﯾﺸﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ‏« ﻫﯿﭻ ‏» ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ

ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻟﻐﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ GRANDE LAROUSSe (( ﻣﺮﺍﺩﻑ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ

ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﮐﻠﻤﻪ ‏(( rien‏) ﻭ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺁﻥ ‏( nothing(( ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ‏« ﻧﻪ ﮔﺮﺍﯾﯽ‏» ،« ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮﺍﯾﯽ ‏» ﯾﺎ ‏« ﻫﯿﭻ ﮔﺮﺍﯾﯽ ‏» ﻭ ‏« ﺑﯽ ﮔﺮﺍﯾﺸﯽ ‏» ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺭﻭﺷﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﻧﻔﯽ، ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﻠﺴﻔﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮﺍﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺎﯼ« ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‏» ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﻭﺩ ﻣﯽﺷﻤﺎﺭﺩ. ‏( ۶‏)

     ﺩﺭ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ، ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻭ ﻭﺍﺯﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮ