متاسفانه ایران از نظر کمبود آب در دهک اول دنیاست و خوشبختانه از نظر کیفیت آب آشامیدنی نیز هم در دهک اول دنیاست.

یکی ازبهترین آبهای آشامیدنی از نظر کیفیت در جهان  در منطقه خور و بیابانک است و حداقل دو آب آشامیدنی در سبزوار که از نظر کیفیت در مرتبه سوم  نیز می باشد (گودآسیا و کسکن)

هنگام نوشتن این کتاب در رابطه با فروش آب ایران به فرانسه و