سنگ نوشتهءآرامگاه
گوهر جسمش درون خاک شد           

                                سینه ها از این مصیبت چاک شد

خادم کو ی حسینی بود و رفت     
                                چشمه ی چشم همه نمناک شد
آسمانـــــی بود  امیـن الزارعیـن    
                                          روح پاکش راهی افلاک شد
در بهشت جاودانــه جـــا گـرفت     
                                        همنشیـن حضرت لولاک شد
چون محمد باحسین ترکیـب یافت      
                                           نام پاکــش قابـل ادراک شد
از سر اخلاص، الحمــدی بخـوان      
                                   که آرزوی خفته ی این خـاک شد
بهر آقای امین الزارعین        
                                       ذکر خیری از دلی غمناک شد
                                                    
                                                        
   سروده ی استادسعید شریفان
عمه یزرگوارم درهشتمین ساگشت درگذشت برادرگرامیش به دیگر سرای شتافت و نزد پرودگار در کنار شادروان صفرعلی درفشی آرام گرفت.روانشان شاد ویادشان گرامی باد.