از سمت راست نفر دوم :گل آوا عصمت اف

دانشجویان دوره دکتری ادبیات فارسی از آلمان درتاجیکستان