خانم صبوری.ذاکری.جلینی.موفق.یوسف آبادی.زنده دل.آقایان آصغری.سعادتمند.فرزین.شفیع آبادی.وحیدی خباز،امین زارعین.کلاته عربی.ملوندی.صادقی،کلاس فلسفه1391