کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر

دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد سال 1338
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی در تاریخ 23/04/1358در گناباد،
دانشجوی فنی مهندسی در گرگان.
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد) درسال 1388.
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار.
رییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی.
عضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران.
اقدام و مشارکت به احداث 113 واحد مسکونی برای معلولین.
شهروند طلایی و معلول نمونه ی کشور در سال های 86 و87 ازطرف شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کل کشور.
انتخاب به عنوان معلم نمونه ی شهرستان سبزوار 2 بار و استان خراسان 1 بار
قبولی در کنکور سراسری 3 بار؛ مکانیک گرگان سال1357؛ برق مشهد سال؛ 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی، روسی، سرلیک، انگلیسی و عربی 18 مورد.
مشاوره رساله های فوق لیسانس 9 مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2 نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.
دریافت گواهینامه داوری مقالات و یا هیات علمی اولین همایش علوم انسانی و اسلامی 1392.
نخبه ورزشی و پژوهشی بازنشستگان کشوری در سال 1398

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

ایران تشنه است

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۱۷ ب.ظ

بهشتی:

دلیل عدم بارش باران و فاجعه عدم بارش باران چیست.
 
🔴چراهیچ کس تحقیقی نمیکند،چراهیچ کس مشکوک نمیشود!!
خواندن این مقاله وبه اشتراک گذاشتن آن به سرنوشت شما وفرزندان شما پیوند میخورد:
 
💀جنگ آب و هوایی حقیقت دارد آن را جدی بگیرید💀
آیاتاکنون از خودتان پرسیده اید که چرادرایران به یک باره و ظرف مدت تنها ده سال بسیاری ازرودخانه ها،تالابهاودریاچه های ماخشک شدند؟!
چگونه زاینده رود،ارومیه،گاوخونی،پریشان،بختگان،حورالعظیم، هامون وصدهااکوسیستم دیگر ازپهنه جغرافیایی ایران ناگهان
 ناپدیدگشتند؟

اگراین پرسش راازیک استاددانشگاه دررشته محیط زیست بپرسید بی درنگ خشکسالی وسدسازیهای اشتباه وچاههای غیرمجازراعامل چنین وضعی میداند،
زیرانگاهش فراترازمعلومات دانشگاهی اش نیست اگرچه بی تردید سدسازیهاوحفرچاههای عمیق هم سهمی درایجاداین وضع دارند.
امابه عنوان یک روزنامه نگارهمواره برایم این پرسش مطرح بوده که چراسالهاست زمستانها بهارشده اند وزمین وآسمان ایران بابرف بیگانه شده است!
اگراین وضع درسراسردنیاحاکم بودجای تعجب نداشت امابه گونه ای مشکوک این تغییرات تنهادرپهنه ایران وپیرامون آن به چشم میخورد.
اگرگرمایش جهانی زمین عامل این فاجعه است چرادراروپا وآمریکا شاهد فاجعه ای در این ابعاد نیستیم!
 چراهنوز دردنیا زمستانهابرف میباردامادرایران باران هم نمیبارد.
 پیش ازاین میدانستم که بااستفاده ازفناوریهای نوین می توانندابرهارا بارورکرده وسبب بارش آنهاشوند.
ازخودم میپرسیدم که آیاعکس این موضوع نیزامکان پذیراست؟
یعنی ممکن است دشمنان ایران توانسته باشنددریک نبردپنهان سبب ناباروری ابرهاوگرمایش منطقه ای خاص اززمین شوند؟
تا اینکه در 26بهمن 93در روزنامه همشهری مقاله ای رادیدم که دقیقا وجودچنین فناوری ای راتائیدمیکرد.
 شگفت آنکه مقاله ازقول گاردین نقل قول کرده وبه دست داشتن سی آی ای درتغییرات اقلیمی جهان اشاره داشت،
 پس ازخواندن مقاله توقع داشتم واکنش محافل علمی نسبت به آن پیگیرانه باشد.
امامتاسفانه جامعه ماکه همواره به شنیدن وپذیرش خبرهای سطحی وروزمره عادت دارداصلانفهمید چه مطلب حیاتی ای گفته شده است.
 روزنامه هاکه همیشه غرق درگیریهای حزبی وجناحی هستندازکناراین مطلب گذشتندودانشمندان ماهم که معلوماتشان محدودبه ترمهای دانشگاهی میباشدچون سوادفنی وسیاسی برای درک موضوع رانداشتندخودشان رابه نشنیدن زدندودرنهایت چون حرفی برای گفتن نداشتند این موضوع راشایعه ای بیش ندانستند.
حتما ساده لوحان توقع داشتندآنهایی که به چنین فناوریهای هولناکی دست یافته اندخودشان بیایندواعلام کنندکه نابودی دریاچه ها وبیابان شدن ایران ازجانب ماست!
 حتی کسی به خودش زحمت نداددراینباره کوچکترین تحقیقی بکند ومتاسفانه صداوسیمانیزسکوت پیشه کرد.
آیاسلاحی ازاین ویرانگرتربرای نابودی یک کشوروجوددارد؟روستاهادراثرخشکسالی تخلیه وکشاورزی نابودمیشودشهرهامملوازجمعیت غیرمولدومصرف کننده خواهدشدودولت ناچارخواهدبودبرای سیرکردن شکم این جمعیت گرسنه تمام ذخایرارزی خودرابه واردکردن موادکشاورزی ازخارج اختصاص دهدواین یعنی بربادرفتن استقلال مملکت وهمان خواست دشمنان ایران.
 حتی ده هابمب هسته ای و جنگ کلاسیک نمیتواندچنین تخریبی برای کشور به بارآورد.
هموطن من!جنگ آب وهوایی حقیقت دارداین راخودخارجیهامیگویندجالب آنکه دنیابه ماهشدارمیدهداماخودماانگارنه انگار.
کافیست تادرهمین اینترنت به پژوهشی درباره آن دست بزنیدتاازلابلای شایعات، حقایق هولناک آن رادریابید.
 تحقیق کنید پروژه وسلاح هارپ که توسط آمریکاساخته شده است چیست وچگونه میتواندبطورهدفمندتنهابخشی اززمین رادچارخشکسالی نماید.
به جای آنکه خودتان راباجک سرگرم کنیدسرتان رابلندکنید
ببینید دور وبرتان چه میگذردآنهادرحال کشتن شماوفرزندان شماهستند
💀وقتی آب نباشدشماخواهیدمرد💀
آب حمام ودستشویی شماسرانجام روزی قطع خواهدشدآنگاه دیرخواهد بودتابفهمیدبرسرشماچه آورده اند.
آنگاه دیگرفایده ای نخواهدداشت اگربفهمی درزمستان چرا دیگربرفی نمیباردودربهارچرابایدکولرهایتان راروشن کنید.
امیدوارم کمیسیون امنیت ملی مجلس متوجه مسئولیت حیاتی خودگشته ودراینباره گروهی رابرای تحقیق  تشکیل دهد.
تنهاباگفتن این جمله که شایعه است مسئولیت ازگردن مسئولان محترم رفع نخواهدشد.
حتی اگریک درصداحتمال حقیقت دراینباره وجودداشته باشدوظیفه مسئولان این است که این یک درصدراجدی بگیرندودراینباره تحقیق کنند.
بی آبی وزیر وگدانمیشناسدهمه ایرانیهاازنماینده مجلس گرفته تادکتر و کارگر ورفتگردرخطرند.
 شمانیزمیتوانیدبااشتراک گذاشتن این مطلب مهم سهمی درنجات خود وکشورتان داشته باشید.منتظرروزی نمانیدکه وزیرامورخارجه مان برای مذاکره درباره رفع تحریم آب به ژنو برود.
 باورکنیداگرجدی نگیریدآن روز دیر یا زود فراخواهد رسید،
 
 

نظرات  (۲)

با سلام.
متاسفانه این مورد حقیقت داره و به نظر من تواین چندساله از لحاظ آب و هوایی کشورمان خیلی تغییر کرده و چندسالیه شاهد برف و باران درست و حسابی در کشورمان و در بعضی از مناطق نیستیم.
نمیدانم برای چی مردم عزیز ایران و به ویژه دولتمردان هیچگونه عکس العملی نشان نمیدهند؟؟
چندسال دیگه در سراسر آبادی ها،شهرهاو استانهای کشورمون شاهد جنگ داخلی باشیم
آیا چنین فکرنمیکنید؟؟؟؟
پس دوستان عزیز بیایید حداقل حداقل در مصرف آب درست مصرف کنیم
و به همه ی کسانیروکه دوستشان داریم این قضیه رو توضیح دهیم و آگاهشان سازیم

با عرض سلام و خسته نباشیدخدمت شما استاد
بنده تقریبا 6 ماه پیش در مورد خشکسالی و راه های رفع مشکل تحقیق کردم و ارزان ترین راه که درکشورهای چین و کشورهای عربی، اروپایی و... استفاده میشه همین بارورسازی ابرهاست.
شهریور امسال تو رسانه ها خبری پخش شده که ایران با یک شرکت آلمانی مذاکره کرده تا پاییز و زمستان امسال ابرهای عبوری از خراسان رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد رو بارور کنه اما همانطور که میبینید هیچ اتفاقی نیافتاد و وضع از سال پیش هم بدتر شد.(علتش رو نمیدونم که چرا این اتفاق نیافتاد!!!!!!)
و اینکه بعد از گذشت حدودا چهل سال ما هنوز یک هواپیمای مخصوص بارورسازی ابر نداریم و تنها دو یا سه هواپیما وجود داره که از کشورهای اروپای اجاره شده و هنوز تکنولوژی او قدیمیه.
براتون یک مثال درباره یک کشور بزرگ در تصفیه آب میزنم:
کشور اسراییل با وجود داشتن دو کویر و قرار داشتن در یک خشک سالی 900 ساله توانسته با مدریت درست تونسته بر خشکسالی غلبه کنه و بهترین تکنولوژی در تصفیه آب رو داشته باشه.مثلا کارخانه آب شیرین کن سورک در اسرائیل، ارزان ترین تکنولوژی آب شیرین کن رو در دنیا داره که یکی دیگر از کاخانه های اون در آمریکا فعالیت میکنه و این باعث میشه بجای استفاده از منابع آب زیرزمینی، از آب دریا برای مصارف خانگی و کشاورزی استفاده بشه و منابع زیر زمینی به عنوان یک منبع ذخیره آب در کشور باشه برای مواقع ضروری. و همچنین اسرائیل با اصلاح روش های کشاورزی توانسته بهترین محصولات کشاورزی رو داشته باشه.

حالا سوال اینجاست که مسئولان و فقهای کشورمون این همه به کشورهای مختلف تهمت ناروا میزنن(که اکثر این تهمت ها دروغه)، آیا خودشون (مسیولان و فقها) ذره ای به فکر آینده مردم و کشور هستند یا فقط آمده اند جیبشان را پر کنند و اختلاس چند هزار میلیاردی کنند؟؟؟!!!!
بقول معروف کسی که (دولت مردی که) خوابه میشه بیدارش کرد اما کسی که خودشو به خواب زده به هیچ وجه نمیشه بیدارش کرد و به این خاطر اکثر دولتمردان خودشونو به خواب زدند چونکه میخواهند مردم همیشه با یک معضل در زندگی روزمره، دست و پنجه نرم کنند و زیاد در سیاست دخالت نکنند. و این میشه تقریبا یک حکومتی که بصورت غیر مستقیم، داره دیکتاتوری رفتار میکنه و دست مردم رو از سیاست کوتاه میکنه

ممنون که مطلب رو تا آخر خواندید
پاسخ:
sepas

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی